top of page
naar boven

Hulp en Advies voor kind & jongere 3 - 18 jaar

 

Ouder & Gezinscoaching

Therapie & Coachings aanbod:

Kinderen praten niet altijd gemakkelijk over wat hen bezighoudt, maar via spel kunnen zij zich wel uiten. Spel is de taal van kinderen: wat zij niet kunnen vertellen laten zij wel in hun spel zien. Zo uiten en benoemen zij hun gevoelens. Belevenissen worden uitgespeeld en verwerkt.

 

De speltherapeut verstaat de taal van het spel. Door met het kind mee te spelen kan de therapeut het kind helpen een andere kijk op zichzelf en de situatie te krijgen en kan het kind leren om op een andere manier met dagelijkse belevenissen om te gaan. De therapeut sluit aan bij wat jouw kind fijn en prettig vindt en nodig heeft. Samen zoeken we naar oplossingen die passen en helpen.

 

Om zo goed mogelijk bij het kind en zijn problematiek aan te kunnen sluiten kan de therapeut gebruik maken van een breed aanbod aan therapeutische interventies, zoals:

 

 • Spelvormen.

 • (Familie) opstellingen met dieren of popjes.

 • Bewegingsactiviteiten.

 • Lichaamsgerichte- en Ontspanningsactiviteiten.

 • Creatieve en Expressieve middelen.

 • Oefeningen om beter om te gaan met gevoelens, gedachten of gedrag.

 • Psycho-educatie om inzicht in eigen problematiek of een bijzondere eigenschap te vergroten.

 • Help-boeken om beter om te gaan met een situatie of een ingrijpende gebeurtenis.

 

Speltherapeute Anouk van Rijn gaat samen met het kind op zoek naar zijn / haar gezonde hulpbronnen. Er wordt een veilige situatie gecreëerd waarin het kind zich vrij kan uiten door spel. Zij accepteert de inhoud van het spel onvoorwaardelijk en biedt het zoekende kind ruimte om te helen door spel.

 

Tijdens de therapie wordt er actief gespeeld en/of met allerlei creatieve materialen gewerkt. Het is daarom wenselijk dat het kind tijdens de sessie makkelijke “oude” kleding aan heeft. De praktijk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het beschadigen van kleding.

 

De ouders / verzorgers worden regelmatig betrokken bij het proces. Waar nodig wordt samengewerkt met de school of instelling van uw kind.

Waar richt de therapie zich op?

In de therapie kan spelenderwijs gewerkt worden aan:

 • Versterken van de eigen kracht

 • Opbouwen van het (zelf)vertrouwen

 • Adequaat uiten van gevoelens

 • Verwerken van (nare) ervaringen

 • Zoeken naar oplossingen

 • Aanleren van alternatieven (gedachten, gevoel, gedrag)

Spelen is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Zij beleven er plezier aan. Een kind dat niet kan spelen begrijpt een belangrijk deel van de wereld om zich heen niet en mist daardoor bijvoorbeeld de aansluiting bij andere kinderen.

 

De spelbegeleidster leert het kind weer spelen.

Onder anderen d.m.v. zelfstandig en samen te spelen, gestructureerd en vrij te spelen, een plan te maken e.d.

Bij alle vormen van hulp voor het kind horen gesprekken met de ouders/verzorgers. De speltherapeute en de ouders /verzorgers werken immers samen om het kind te helpen.

 

In deze gesprekken komen o.a. de volgende zaken aan bod:

 • de gezinsgeschiedenis,

 • hoe ouders/verzorgers hun kind zien,

 • de zorgen die er rond het kind en/of gezin zijn,

 • er is ruimte en tijd voor jouw verhaal, zorgen, twijfels en voor vragen zoals: Hoe kan ik mijn kind het best begeleiden? Is er nog meer aan de hand? klik voor  Ouderbegeleiding.

 • de voortgang van de behandeling, eventuele veranderingen die bij het kind van belang zijn.

 

Gedurende de therapie van het kind zal er ongeveer om de 4 weken een oudergesprek plaatsvinden. Oudercoaching kan ook plaatsvinden zonder dat het kind behandeld wordt.

Door allerlei gebeurtenissen in of rond je gezin kan een gezin uit evenwicht raken. Door scheiding, samengesteld gezin,verlies, rouw,ziekte, werk, of een onbekende reden...

 

Anouk werkt volgens de Client centered methode(Carl Rogers) en vanuit het gedachtegoed van Systemisch werk/ Familieopstellingen (Bert Hellinger).

 

Door middel van het neerzetten van popjes op tafel of vilten tegels op de grond, die symbool staan voor diverse personen in het leven van je kind, worden relaties en situaties zowel in het heden als verleden in beeld gebracht. Het werken hiermee leidt door de kracht van het beeld sneller tot nieuwe inzichten en oplossingen. Anouk hanteert een paar uitgangspunten in de werkwijze: zij bekijkt een probleem vanuit het geheel van het gezin en de familie. Gezamenlijk worden er leerdoelen opgesteld voor de betrokken leden van het gezin; Anouk werkt met de gezinsleden die bereid zijn iets te doen voor een constructieve verandering;

Wanneer ouders met opvoedproblemen er zelf niet uitkomen, kunnen ze voor informatie en advies terecht bij Anouk van Rijn. De rugzak van Anouk is goed gevuld met allerlei praktische en laagdrempelige adviezen, tips & trics. Zodat je je kind op een prettige manier kunt begeleiden, toespreken, houvast en veiligheid kunt bieden.

De opvoedondersteuning is erop gericht ouders zelf hun kwaliteiten en instrumenten te leren ervaren, kennen en tot uitvoer te brengen. Als de adviezen, tips & trics van Anouk of andere therapeuten waar jij / jullie geweest zijn niet afdoende zijn kan een opvoedopstelling (vanuit de methode Systemisch werk / Familieopstellingen)helderheid geven. In een opstelling kunnen (negatieve) onbewuste patronen vaak zichtbaar worden gemaakt.

 

Door de gesprekken zul je:

 • meer vertrouwen in jezelf als ouder krijgen.

 • leren welke aanpak het beste werkt in jouw gezin.

 • een betere band met je kind opbouwen.

 • merken dat je kinderen op een prettige manier naar je luisteren.

 • je beter aan je doelen kunnen houden.

In de ouderbegeleiding sta je als ouder/verzorger centraal. Er is ruimte en tijd voor jouw verhaal, zorgen, twijfels en voor vragen zoals: Hoe kan ik mijn kind het beste begeleiden? Is er nog meer aan de hand? Elk kind is anders, evenals elke ouder. In de gesprekken kan specifiek worden ingegaan op lastige situaties. We kijken hoe het nu dagelijks verloopt. En we zoeken uit hoe jij de situatie en de relatie tussen jou en je kind(eren) ervaart. Het kan zijn dat je dit graag anders zou zien en er een ontevreden gevoel over hebt. Samen zoeken we naar oplossingen en kijken we hoe je weer plezier en ruimte voor jezelf kan ervaren en hoe je je weer competent kan voelen. Door de gesprekken krijg je meer inzicht in jezelf en je handelen. Je leert patronen te herkennen en te doorbreken. Hierdoor ontstaat er energie en ruimte om thuis zaken anders aan te pakken en positief te veranderen.

 

Ook kan Anouk, indien dit nodig is, naar je huis komen om te observeren en om adviezen in praktijk te brengen. In deze gesprekken kan er, indien dit passend is, gebruik gemaakt worden van verschillende praktische technieken. Bijvoorbeeld door middel van het neerzetten van poppetjes op tafel (Een taal erbij), of door vilten tegels op de vloer te leggen (Systemisch werk), die symbool staan voor diverse personen in het leven van je kind, hierdoor worden relaties en situaties zowel in het heden als verleden in beeld gebracht. Het werken hiermee leidt door de kracht van het beeld sneller tot nieuwe inzichten en oplossingen.

 

We sluiten de ouderbegeleiding af als je als ouder tevreden bent en weer met een positief gevoel zelf met je kind(eren) verder kan gaan. Interesse? Neem gerust contact op of maak een afspraak met Anouk.

 

Bij deze therapievorm is de vraag van de ouder(s) het uitgangspunt. Je kind of jongere heeft zelf zorgen, vragen of ervaart last en wil worden geholpen om dit te veranderen. Als ouder maak je je hier zorgen over en heb je het gevoel dat je kind een extra steuntje in de rug kan gebruiken om (samen) weer positief verder te kunnen. Therapie op maat. Samen zoeken we naar een manier die je kind prettig vindt en waarmee je kind kan laten zien hoe ‘t zich voelt. De therapie sluit aan bij de belevingswereld en de behoeften van je kind, waarbij de therapie zich richt op zowel de binnenwereld als buitenwereld, kortom het systeem om je kind heen. Psychosociale therapie is daardoor geschikt voor zowel kinderen als jongeren (4 tot 18 jaar) die sociaal, emotioneel of met hun gedrag zijn vastgelopen.

 

In de therapie kan spelenderwijs gewerkt worden aan:

 

 • Versterken van de eigen kracht

 • Opbouwen van (zelf)vertrouwen

 • Adequaat uiten van gevoelens

 • Verwerken van (nare) ervaringen

 • Zoeken naar oplossingen

 • Aanleren van alternatieven (gedachten/gevoel/gedrag)

 • Acceptatie van jezelf.

De positieve ervaringen van de therapie neemt je kind mee naar het échte leven. Zo werken we er aan dat je kind weer lekkerder in zijn vel komt te zitten en met meer zelfvertrouwen in de wereld staat.

Werkwijze Psychosociale therapie is een “therapie op maat” waarbij niet de methode centraal staat maar de vraag van de ouder(s) het uitgangspunt is. De therapeut geeft, in samenspraak met alle betrokkenen de therapie vorm en maakt gebruik van een mix van verschillende methodieken:

 • korte oplossingsgerichte interventies,

 • cognitieve therapietechnieken (GGGG-model)

 • systemisch werk (spelbeeld, familieopstellingen),

 • non-verbale therapietechnieken (spel, beweging en creatieve werkvormen).

De therapeut zoekt naar thema’s die bij jouw kind passen, waar hij/zij goed in is en hoe het anders om kan gaan met de dingen om hem heen. De therapeut creëert een veilige omgeving waarin je kind kan experimenteren en oefenen met gedrag, situaties en gevoelens die het moeilijk vindt. Op deze manier leert je kind nieuwe vaardigheden en gedragingen aan.

Speltherapie voor het kind
speltherapie
spelbegeleiding
Spelbegeleiding voor het kind
oudercoaching
Oudercoaching voor ouder en kind
Gezinscoaching
Opvoedondersteuning
Ouderbegeleiding

“Niets moet, niets is fout, alles mag er zijn.”

Kind- en Jeugdtherapie
gezinscoaching
opvoedondersteuning
ouderbegeleiding
kind jeugdtherapie
bottom of page